Blog

Przesunięcie obligatoryjnego KSeF

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, od 1 lipca 2024 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur miało być obowiązkowe dla czynnych podatników VAT, natomiast od 1 stycznia 2025 roku dla firm zwolnionych z VAT. Jednakże, dnia 19 stycznia 2024 roku została ogłoszona decyzja o opóźnieniu wdrożenia systemu... Czytaj całość

Nota korygująca

Czasami może się zdarzyć, że otrzymana od kontrahenta faktura zawiera błąd. W takiej sytuacji, faktura powinna oczywiście zostać skorygowana, a w zależności od typu popełnionego błędu można w tym celu zastosować fakturę korygującą lub notę korygującą... Czytaj całość

Data wystawienia a data sprzedaży na fakturze

Aby można było powiedzieć, że faktura została wystawiona prawidłowo, przedsiębiorca zobowiązany jest umieścić na niej wszystkie wymagane elementy. Należą do nich między innymi data wystawienia faktury oraz data sprzedaży – czym zatem te daty różnią się od siebie... Czytaj całość

Metody zarządzania magazynem

Podstawą dobrze działającego magazynu jest jego odpowiednia organizacja oraz sprawne zarządzanie. Podejmowanie działań usprawniających funkcjonowanie magazynu ma przede wszystkim na celu obniżenie ponoszonych przez firmę kosztów z nim związanych, ale także podniesienie jakości obsługi klientów... Czytaj całość

Nota księgowa

Obok powszechnie stosowanych przez firmy faktur, których wystawienie potwierdza dokonanie transakcji gospodarczej, można się również spotkać z innymi typami dokumentów poświadczającymi przeprowadzenie transakcji, np. notą księgową... Czytaj całość

Sprzedaż bezrachunkowa

Sprzedaż bezrachunkowa, czyli inaczej nieudokumentowana, to, jak sama nazwa wskazuje, sprzedaż, która nie zostaje potwierdzona wystawieniem żadnego dokumentu tj. paragonu, faktury czy rachunku. Jednakże, fakt, że nie zostaje wystawiony żaden dokument potwierdzający przeprowadzoną transakcję, nie oznacza, że transakcji takiej nie trzeba nigdzie wykazywać... Czytaj całość

Korekta do paragonu

Jeśli przedsiębiorca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej, to podstawowym dokumentem sprzedażowym, wystawianym przez niego na rzecz klientów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub rolnikami ryczałtowymi, jest paragon fiskalny... Czytaj całość

Faktura w języku obcym

Współpraca z zagranicznymi kontrahentami często pociąga za sobą konieczność wystawienia faktury w obcym języku. Faktura taka, samym wzorem i zawieranymi elementami, nie różni się od tej wystawianej w języku polskim... Czytaj całość

Dokument PZ

Poprawnie prowadzona gospodarka magazynowa i związana z nią dokumentacja, stanowi podstawę w zarządzaniu firmą. Znajomość stanów magazynowych posiadanych towarów umożliwia przedsiębiorcy sprawne prowadzenie firmy. Wśród dokumentów informujących o przepływie towarów przez magazyn firmowy jest przyjęcie zewnętrzne... Czytaj całość

Księgowanie WZ

Prowadzenie firmy i sprzedaż towarów często wiąże się z koniecznością prowadzenia gospodarki magazynowej. Aby zarządzanie stanem posiadanych towarów i ich obrotem było łatwe i rzetelnie przeprowadzane, wykorzystuje się prowadzenie odpowiedniej dokumentacji... Czytaj całość

Jak wystawić paragon?

Każda sprzedaż musi zostać udokumentowana, zarówno ta na rzecz innych przedsiębiorców jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W przypadku drugiej z wymienionych grup, podstawowym dokumentem wykorzystywanym w tym celu jest paragon... Czytaj całość

Nadchodzi KSeF

W większości krajów Unii Europejskiej nie ma narzuconych przedsiębiorcom, z góry ustalonych form fakturowania, jakimi powinni się posługiwać. Firmy mają w tej kwestii dowolność i same decydują w jaki sposób dostarczają faktury do swoich kontrahentów. Wyjątek stanowią Włochy, w których to, już od 2014 roku obowiązuje elektroniczny system faktur Sistema di Interscambio (SDI)... Czytaj całość

Jak wystawić rachunek?

Rachunek stanowi jeden z rodzajów dokumentów potwierdzających dokonywanych przez przedsiębiorcę transakcji. Jest on wystawiany przez przedsiębiorców zwolnionych z VAT, zarówno podlegających zwolnieniu podmiotowemu jak i przedmiotowemu... Czytaj całość

Spółka jednoosobowa

Oprócz jednoosobowej działalności gospodarczej, polscy przedsiębiorcy mogą również prowadzić swój biznes w formie spółki. Dostępnych jest osiem rodzajów spółek, jednak na szczególną uwagę zasługuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością... Czytaj całość

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

Do końca 2020 roku, wśród kupujących, istniał jasny podział na konsumentów i przedsiębiorców, a sprzedawca nie miał wątpliwości do której grupy należy jego klient – przedsiębiorca dokonywał zakupów na fakturę, natomiast konsumentowi wystarczył paragon. Jednak wraz z nadejściem roku 2021, pojawił się nowy typ kupującego – przedsiębiorca na prawach konsumenta... Czytaj całość

Faktura VAT marża

Zanim odpowiemy na pytanie „Czym jest faktura VAT marża?”, ustalmy czym jest marża? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, marża stanowi różnicę między kwotą sprzedaży, a kwotą zakupu jaką wcześniej uiścił sprzedawca, pomniejszoną o kwotę podatku. Można przedstawić ją w formie procentowej lub kwotowej... Czytaj całość

Czym są rejestry VAT?

Aby poprawnie określić wysokość podatku należnego oraz naliczonego, podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji VAT. Wyróżnia się dwa rodzaje ewidencji – pełną i uproszczoną... Czytaj całość

Faktura korygująca

Co zrobić w przypadku, gdy w wystawionej fakturze pojawił się błąd? W celu jej sprostowania, można wystawić fakturę korygującą lub notę korygującą. Nie można jednak używać ich zamiennie, gdyż są to odrębne dokumenty, różniące się zakresem danych, które można za ich pomocą skorygować... Czytaj całość

Faktura unijna - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług

Handel zagraniczny narzuca na sprzedawcę towarów obowiązek dopilnowania, aby wszystkie formalności z nim związane zostały spełnione. Sprzedaż w obrębie Unii Europejskiej wiąże się z mniejszą ilością formalności niż w przypadku handlu z krajami spoza UE... Czytaj całość

Faktura eksportowa

Eksportem towarów nazywana jest dostawa z Polski do nabywcy spoza terytorium Unii Europejskiej, gdzie wywóz towarów został potwierdzony przez urząd celny. Wyróżnia się eksport bezpośredni i pośredni. O pierwszym mówimy gdy jest realizowany bezpośrednio przez dostawcę (lub na jego rzecz)... Czytaj całość

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Zasady tego, kto może korzystać z podmiotowego zwolnienia VAT, reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług. Dokument ten zawiera także informacje o grupie podmiotów i działalności gospodarczych, które nie mogą skorzystać z tego przywileju... Czytaj całość

Mały ZUS Plus to więcej plusów, czy minusów?

Program Mały ZUS Plus to rozwiązanie, które obowiązuje w naszym kraju od 1 lutego 2020 r. W skrócie oznacza on niższe składki dla małych przedsiębiorców. Co należy zrobić i jakie warunki trzeba spełniać, by móc skorzystać z tej opcji w 2022?... Czytaj całość

Biała lista podatników VAT

Jeszcze do niedawna w naszym kraju funkcjonowały trzy osobne wykazy podmiotów VAT. Każdy z nich dotyczył innej grupy – podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru. W celu ujednolicenia informacji, od 1 września 2019 roku, zastąpiono je jednym wykazem – białą listą podatników VAT... Czytaj całość

Podatek liniowy – co to jest?

Właściciele firm mogą rozliczać podatek dochodowy zarówno na zasadach ogólnych, jak i w inny, wybrany przez siebie sposób. Jedną z alternatyw stanowi dla nich podatek liniowy, który charakteryzuje jednolita stawka – niezależnie od uzyskanych przez przedsiębiorstwo dochodów. Czym jest podatek liniowy... Czytaj całość

Czym są noty odsetkowe?

Dochodzenie należności nigdy nie jest prostym zadaniem – potwierdza to doświadczenie oraz statystyki, które jasno wskazują, iż coraz więcej osób i podmiotów boryka się z nierzetelnymi dłużnikami, którzy nie regulują na czas różnego rodzaju zobowiązań. Należy przy tym pamiętać, że nie chodzi tylko o uregulowanie samego długu... Czytaj całość

Kto musi składać JPK?

Podatek od towarów i usług, a więc po prostu VAT, stanowi najważniejszy dochód budżetu państwa, bezpośrednio wpływający na kondycję finansów publicznych – z tego względu, organy skarbowe przykładają dużą wagę do prawidłowości naliczania oraz regulowania tego podatku... Czytaj całość

Procedura OSS – czym jest i jakie może przynieść Twojej firmie korzyści?

Sposób obsługi podatku VAT dla sprzedaży online w krajach Unii Europejskiej zmienił się 1 lipca 2021 roku. Zmiany dotyczą Pakietu VAT E-Commerce, a ich kluczowymi elementami są One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (IOSS). Czym zatem jest procedura OSS i jak wpływa na funkcjonowanie firmy?... Czytaj całość

Gospodarka magazynowa, czyli jak efektywnie zarządzać magazynem

W dzisiejszych czasach logistyka i skutecznie prowadzona gospodarka magazynowa to kluczowe aspekty zarządzania firmą produkcyjną czy transportową. Rosnąca konkurencja i dynamiczny rozwój branży e-commerce stawiają coraz to nowsze wyzwania przed przedsiębiorcami, którzy zajmują się dystrybucją i przechowywaniem towarów... Czytaj całość

Stosowanie MPP - na czym polega?

Mechanizm podzielonej płatności (MPP, Split payment), został wprowadzony 1 lipca 2018 roku. Polega on na podziale płatności za nabyty towar lub usługę w taki sposób, że wartość sprzedaży netto, nabywca wpłaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast kwota VAT jest wpłacana na specjalny rachunek VAT dostawcy... Czytaj całość

Czy faktura musi być podpisana?

Obecnie wielu przedsiębiorców nie ma pewności co do tego, czy wystawiana przez nich faktura powinna być podpisana. Chaos informacyjny z tym związany wynika najprawdopodobniej z przeprowadzonych nie tak dawno zmian prawnych, jak również z przyzwyczajeń oraz przekonań osób prowadzących działalność gospodarczą... Czytaj całość

Likwidacja środka trwałego

Środek trwały to według ustawodawcy majątek jednostki (własność lub współwłasność), zaliczany do rzeczowych aktywów trwałych. Żeby określić, czy środek jest środkiem trwałym wśród aktywów przedsiębiorstwa, musi spełniać następujące przesłanki – musi być rzeczowy, kompletny, zdatny do użytku i używany przez jednostkę przez okres co najmniej roku... Czytaj całość

Jak wystawić fakturę?

Coraz więcej młodych osób decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej. Nic w tym dziwnego, kiedy nowoczesne branże technologiczne bardzo szybko się rozwijają i zwiększa się zapotrzebowanie na pracodawców oraz pracowników. W niektórych przypadkach dużo łatwiej jest pracować w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej niż na etacie... Czytaj całość