Powrót do listy pytań

Jak zaimportować dane kontrahentów lub towarów i usług do programu?

Aplikacja umożliwia import kontrahentów oraz usług i towarów z dowolnego pliku Excela (XLS, XLSX, CSV). Aby wykonać import, należy przejść w aplikacji do menu Narzędzia | Import kontrahentów albo Narzędzia | Import towarów albo Narzędzia | Import usług. Ekran w każdym przypadku będzie wyglądać podobnie jak na poniższym zrzucie.

Import wymaga aby dane były ułożone w arkuszu w kolumnach o określonych nazwach, które aplikacja będzie mogła rozpoznać. Pobierz szablon pliku kontrahentów lub szablon pliku towarów lub szablon pliku usług i uzupełnij je danymi do importu, albo zmień posiadane pliki dososowując nazwy kolumn do tych z szablonu. Szablony zawierają wszystkie możliwe kolumny jakie program może zaimportować, jednakże nie ma konieczności uzupełniania ani zamieszczania w pliku wszystkich kolumn – można wykorzystać tylko te najważniejsze, jak nazwa i cena dla towaru/usługi, czy nazwa i adres oraz NIP dla kontrahenta.

W oknie importu wystarczy wybrać plik z danymi – w zakładce Dane do importu wyświetlone zostaną odczytane z pliku dane. Program podświetli na zielono nagłówki kolumn które zostały prawidłowo rozpoznane. Jeżeli nagłówek jest podświetlony kolorem czerwonym, to oznacza błędną nazwę lub taką kolumnę z której program nie dokona importu. Nazwę kolumny możesz poprawić bezpośrednio w oknie programu.

Dodatkowo program weryfikuje, czy wszystkie dane w kolumnach mają poprawny format. Jeżeli któraś z komórek danych zawierałaby błąd (np. niedopuszczalny znak w liczbie), to zostanie ona również podświetlona na czerwono - należy w takim przypadku poprawić wartość, co również można zrobić bezpośrednio w oknie programu.

Jeśli wszystko się zgadza, możesz przejść do zakładki Podgląd importowanych danych, aby zobaczyć jak będą faktycznie wyglądać zaimportowane dane do programu. Zakładka ta wykluczy dane powtarzające się (np. pominie istniejące już towary czy istniejących już kontrahentów). Kliknij OK, aby zatwierdzić import, a następnie odśwież dane w tabeli (kontrahentów / usług / towarów).

Powrót do listy pytań