Nota księgowa

Nota księgowa - Elisoft Blog

Obok powszechnie stosowanych przez firmy faktur, których wystawienie potwierdza dokonanie transakcji gospodarczej, można się również spotkać z innymi typami dokumentów poświadczającymi przeprowadzenie transakcji, np. notą księgową.

Nota księgowa i jej rodzaje

Nota księgowa to dowód księgowy wystawiany w celu potwierdzenia przeprowadzenia operacji gospodarczej nie podlegającej opodatkowaniu VAT.

Nota księgowa, w zależności od sytuacji w jakiej zostaje wystawiona, może występować pod inną nazwą. Do rodzajów not księgowych zalicza się:

 • nota obciążeniowa – wystawiana do udokumentowania uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów, które nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 • nota uznaniowa – wystawiana w celu uznania wystąpienia należności, jaką strona wystawiająca jest winna drugiej stronie transakcji,
 • nota obciążeniowo-uznaniowa – jest ona wystawiana, kiedy wstawiająca strona może zostać jednocześnie obciążona oraz uznać to obciążenie,
 • nota księgowa zewnętrzna – wystawiana w sytuacji rozliczania się z podmiotem zewnętrznym,
 • nota księgowa wewnętrzna – wystawiana w przypadku rozliczeń wewnątrz firmy.

Kiedy wystawić notę księgową?

Notę księgową wystawia się w sytuacji, gdy dokumentowana transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT i wystawienie standardowej faktury nie jest możliwe. Do sytuacji tych zalicza się:

 • naliczanie odsetek za opóźnienia w dokonaniu płatności,
 • obciążanie karą umowną wynikającą np. z nieterminowej realizacji przedmiotu umowy,
 • udokumentowanie roszczenia wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela,
 • przeniesienie na nabywcę kosztów niepodlegających opodatkowaniu np. opłat skarbowych,
 • przeprowadzenie rozliczeń finansowych pomiędzy organizacjami lub członkami, np. zwrot poniesionych kosztów.

Co powinna zawierać nota księgowa?

Ustawodawca nie określił w żadnych przepisach prawnych tego, jak powinna wyglądać nota księgowa ani zgodnie z jakimi zasadami powinna zostać sporządzana, w związku z czym przyjmuje się, że powinna ona spełniać wymogi narzucone dla dowodów księgowych, które to są określone w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z nimi nota powinna zawierać:

 • nazwę rodzaju dowodu oraz jego numer ewidencyjny,
 • określenie nazw stron transakcji wraz z adresami,
 • opis i wartość operacji,
 • datę dokonania operacji,
 • datę sporządzenia noty, jeśli jest inna niż data przeprowadzenia transakcji,
 • podpis wystawcy noty,
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania noty księgowej do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miejsca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych,
 • podpis osoby odpowiedzialnej za powyższe sprawdzenie i kwalifikację dokumentu.

Istotnym jest, aby w sytuacji, gdy wystawiana nota księgowa dotyczy waluty obcej, innej niż złoty, kwota w niej zawarta była przeliczona na złotówki. Kurs, według którego następuje przeliczenie, jest kursem obowiązującym w dniu wystawienia noty.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz