Metody zarządzania magazynem

Metody zarządzania magazynem - Elisoft Blog

Podstawą dobrze działającego magazynu jest jego odpowiednia organizacja oraz sprawne zarządzanie. Podejmowanie działań usprawniających funkcjonowanie magazynu ma przede wszystkim na celu obniżenie ponoszonych przez firmę kosztów z nim związanych, ale także podniesienie jakości obsługi klientów, poprzez zapewnienie posiadania odpowiedniego poziomu magazynowanych zapasów, czy też skrócenie czasu potrzebnego do prawidłowego skompletowania zamówienia.

Gospodarka magazynowa

Żeby dokonać poprawy pracy magazynu należy wprowadzić szereg zmian i optymalizacji w wielu obszarach gospodarki magazynowej. Usprawnienia te najlepiej jest podjąć na samym początku działania magazynu, bo im później zaczną być wprowadzane, tym osiągnięcie zamierzonego celu, jakim jest sprawnie funkcjonujący magazyn, będzie trudniejsze.

Wśród działań zapewniających wysoką jakość zarządzania magazynem można wyróżnić odpowiednią organizację przestrzeni magazynowej, uporządkowanie przechowywanych towarów umożliwiające m.in. sprawniejsze kompletowanie zamówień, szeroko pojętą kontrolę jakości, zapewniającą utrzymanie zasobów w jak najlepszym stanie czy też prawidłowe pakowanie, a także wybór odpowiedniej dla przedsiębiorstwa metody zarządzania i wyceny zapasów.

Wybór metody zarządzania magazynem

Do najpopularniejszych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu magazynem firmy należą metody FIFO i LIFO. Jednakże, to że są one najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorców, nie oznacza że są jedyne. Poza wyżej wymienionymi wyróżnia się także FEFO, LOFO, HIFO i AVCO. To, która metoda zostanie przyjęta do wyceny posiadanych zapasów, zależy od specyfiki przedsiębiorstwa, rodzaju magazynowanego asortymentu czy też przyjętej przez firmę strategii biznesowej.

Metoda FIFO

Metoda kolejki, czyli FIFO, od angielskich słów First In, First Out – pierwsze weszło, pierwsze wyszło, to metoda wyceny magazynowanych zapasów, polegająca na zbywaniu jako pierwszych towarów nabytych czy wyprodukowanych jako pierwsze. Metoda ta jest często wykorzystywana w przedsiębiorstwach, gdyż pozwala na wyeliminowanie długotrwałego składowania partii towaru w magazynie. Dzięki temu zostają zminimalizowane wynikające z tego możliwe straty finansowe. Również wycena zapasów magazynowych metodą FIFO, jest najbliższa ich aktualnej wartości rynkowej, gdyż to co pozostaje w magazynie, zostało względnie niedawno zakupione bądź wyprodukowane.

Metoda LIFO

Metoda LIFO (ang. Last In, First Out – ostatnie weszło, pierwsze wyszło), zwana metodą najpóźniejszej dostawy, jest odwrotnością wspomnianej już metody FIFO. Zakłada ona, że towar który trafił do magazynu jako ostatni, zostaje zbyty jako pierwszy.

Metoda LIFO najwięcej korzyści przedstawia, będąc wykorzystywaną w sytuacjach, gdy:

  • magazynowane są towary wielkogabarytowe,
  • przechowywane są duże ilości towarów,
  • magazynowane towary mają długą datę przydatności lub nie posiadają jej wcale,
  • inflacja jest na wysokim poziomie.

Korzystanie z tej metody wyceny towarów podczas wzrostu poziomu inflacji podyktowane jest tym, że wraz ze wzrostem inflacji rosną koszty surowców oraz produkcji, a więc bardziej opłacalnym dla firmy jest w pierwszej kolejności sprzedać te właśnie towary, które zostały pozyskane wyższym nakładem finansowym, a w momencie spadku inflacji, zbyć towary nabyte wcześniej, po niższej cenie.

Metoda FEFO

FEFO – ang. First Expired, First Out, czyli pierwsze wygasło, pierwsze wyszło – to metoda polegająca na tym, że towary z najkrótszą datą przydatności zostają sprzedane lub wykorzystane jako pierwsze. Dzięki temu zostają ograniczone potencjalne straty finansowe wynikające z przechowywania i późniejszej konieczności utylizacji przeterminowanej partii towaru.

Najczęściej ta metoda stosowana jest w przedsiębiorstwach z branży spożywczej, kosmetycznej czy też farmaceutycznej, gdzie właściwie każdy towar opatrzony jest datą przydatności, która to wymaga ciągłego nadzorowania.

Metoda LOFO

Metoda LOFO, od angielskich słów Lowest In, First Out – najniższy wchodzi, pierwszy wychodzi, jest metodą wyceny magazynowanych towarów, w której jako pierwsze zostają zbyte (sprzedane lub przeznaczone do produkcji) towary, które zostały kupione najtaniej. Celem stosowania metody LOFO jest podniesienie wartości przechowywanych w magazynie zapasów.

Metoda HIFO

Metoda HIFO (z ang. Highest In, First Out – najdroższy wchodzi, pierwszy wychodzi), będąca odwrotnością metody LOFO, polega na tym, że w magazynie pozostają towary o niższej wartości, natomiast w pierwszej kolejności zbywane są te, które zostały zakupione najdrożej i wykazują najwyższą wartość. Ta metoda jest najczęściej wykorzystywana przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych czy też sprzedawców dóbr luksusowych.

Metoda AVCO

Ostatnią przytaczaną metodą wyceny rozchodu i zapasów towarów jest AVCO. Jej nazwa pochodzi od angielskich słów Average cost, czyli średni koszt. Podstawę metody stanowi średnia ważona cen nabycia towarów. Średnią cenę wylicza się każdorazowo po dostawie towaru lub okresowo, poprzez podzielenie wartości dostępnych towarów przez ich ilość.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz