Faktura VAT marża

Faktura marża - Elisoft Blog

Zanim odpowiemy na pytanie „Czym jest faktura VAT marża?”, ustalmy czym jest marża?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, marża stanowi różnicę między kwotą sprzedaży, a kwotą zakupu jaką wcześniej uiścił sprzedawca, pomniejszoną o kwotę podatku. Można przedstawić ją w formie procentowej lub kwotowej. Najczęściej jednak stosuje się wskaźnik procentowy, gdyż najlepiej przedstawia on opłacalność sprzedaży danego produktu.

Czym jest faktura VAT marża?

Faktura VAT marża jest specyficznym typem faktury, zwykle wystawianym przez przedsiębiorców:

 • sprzedających towary używane, np. samochody czy elektronikę,
 • świadczących usługi turystyczne,
 • handlujących dziełami sztuki,
 • handlujących antykami i przedmiotami kolekcjonerskimi.

Podatek od transakcji udokumentowanej fakturą VAT marża płaci sprzedawca. W odróżnieniu od zwykłej faktury VAT, nalicza się go wyłącznie od wysokości narzuconej przez sprzedawcę marży, nie od całej kwoty netto sprzedaży.

Wyżej wymienieni podatnicy nie mają obowiązku wystawiać tego typu faktury, wybór rodzaju fakturowania jest dobrowolny.

Co powinno znaleźć się na fakturze?

Faktura VAT marża powinna zawierać następujące elementy:

 • nazwę (lub imię i nazwisko) i numer NIP sprzedawcy oraz nabywcy,
 • datę sprzedaży oraz wystawienia faktury,
 • numer faktury,
 • nazwę, jednostkę oraz ilość sprzedawanych towarów lub usług,
 • kwotę należności zapisaną słownie i w formie liczbowej
 • oznaczenie faktury zależne od rodzaju świadczonych usług lub sprzedawanego towaru:
  • procedura marży – towary używane,
  • procedura marży dla biur podróży,
  • procedura marży – dzieła sztuki,
  • procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

Natomiast nie znajdziemy na niej informacji o:

 • cenie jednostkowej i wartości sprzedaży netto,
 • stawce i kwocie podatku,
 • sumie wartości sprzedaży z podziałem na stawki.

Obliczanie podatku

Mimo że faktura VAT marża nie zawiera stawki podatku, należy go zapłacić. Aby obliczyć wysokość podatku, należy odjąć wartość marży netto od marży brutto. Uogólniając, marżę brutto dla sprzedawcy stanowi różnica między kwotą sprzedaży, a kwotą nabycia. Natomiast marża netto obliczana jest poprzez podzielenie wartości marży brutto przez 1,23 (w sytuacji gdy zastosowana została stawka VAT 23%).

Towary i usługi, których sprzedaż dokumentowana jest fakturą VAT marża, z reguły podlegają opodatkowaniu stawką podstawową 23%. Istnieją jednak wyjątki, do których należą:

 • w obrębie sprzedaży towarów używanych, wyjątek stanowi sprzedaż w ramach eksportu – wtedy to stosuje się stawkę VAT 0%,
 • z tytułu świadczenia usług turystycznych, stawka 0% ma zastosowanie w przypadku, gdy usługi, które zostały nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (np. transport, zakwaterowanie) są świadczone poza terenem Unii Europejskiej,
 • w przypadku obrotu dziełami sztuki oraz przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami stosuje się stawkę 8% w przypadku importu tychże towarów, bądź nabycia dzieł sztuki bezpośrednio od twórcy lub spadkobierców twórcy.

Księgowanie faktur VAT marża

Realizowanie sprzedaży w procedurze marży, zobowiązuje podatników to prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT dla faktur VAT marża. Prowadzenie takiej ewidencji jest konieczne, alby prawidłowo sporządzić deklarację i rozliczyć podatek.

W części ewidencyjnej pliku JPK_V7 wystawione faktury VAT marża powinny zawierać oznaczenie zależne od rodzaju prowadzonej sprzedaży, tj. w przypadku świadczenia usług turystycznych, faktura powinna zostać opatrzona oznaczeniem MR_T, natomiast w przypadku sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków jest to oznaczenie MR_UZ.

Prócz wyżej wymienionych informacji w części ewidencyjnej, część deklaracyjna pliku JPK_V7 będzie zawierała marżę, stanowiącą podstawę opodatkowania, a także naliczony od niej podatek należny.

Zalety i wady faktury VAT marża

Niewątpliwą zaletę, dla sprzedawcy, stanowi sposób naliczania podatku. Wystawianie tego typu faktury pozwala znacznie obniżyć płacony podatek, gdyż jest on naliczany tylko od wysokości marży, a nie od całej kwoty sprzedaży.

Uproszczona forma wystawianej faktury, zawierająca mniejszą ilość informacji może przyczynić się do poprawy czytelności samego dokumentu

Dla nabywcy, plusem jest możliwość wrzucenia całej kwoty z faktury VAT marża w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, dzięki czemu może on obniżyć wysokość należnego podatku dochodowego.

Z drugiej strony, kupujący nie ma możliwości odliczyć VAT od tej transakcji, co niewątpliwie stanowi dla niego wadę.

Również sprzedawca nie ma możliwości odliczenia VAT z faktury zakupu za odsprzedawany towar.

Może się także zdarzyć, że nabywcy zostanie odmówiona naprawa zakupionego towaru, ze względu na to, iż był to towar używany.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz