Data wystawienia a data sprzedaży na fakturze

Data - Elisoft Blog

Aby można było powiedzieć, że faktura została wystawiona prawidłowo, przedsiębiorca zobowiązany jest umieścić na niej wszystkie wymagane elementy. Należą do nich między innymi data wystawienia faktury oraz data sprzedaży – czym zatem te daty różnią się od siebie i jaką funkcję spełniają?

Czym jest data wystawienia faktury?

Data wystawienia faktury to dzień, w którym przedsiębiorca tworzy fakturę. Dokument może zostać wystawiony przed, po oraz w dniu dokonania sprzedaży towaru czy wykonania usługi. Nie oznacza to jednak, że termin sporządzenia faktury jest całkowicie dowolny. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca jest zobowiązany wystawić fakturę najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi bądź sprzedaży towaru. Oczywiście ustawa przewiduje także wyjątki od wyżej przytoczonego terminu.

Termin wystawienia faktury

Dla szczególnych typów działalności, ostateczna data wystawienia faktury wypada w innym czasie niż wcześniej wspomniany 15. dzień kolejnego miesiąca po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru. Do wyjątków należą terminy wystawienia:

 • do 30. dnia od dnia wykonania usług budowlanych bądź budowlano-remontowych,
 • do 60. dnia od dnia wydania towaru w przypadku dostawy książek drukowanych, a jeśli w umowie zostały przewidziane zwroty wydawnicze, termin ten wydłuża się do 120 dni od pierwszego wydania towaru,
 • do 90. dnia od wykonania czynności polegającej na drukowaniu książek,
 • do 7. dnia od daty zwrotu opakowania określonej w umowie w przypadku niezwrócenia go przez nabywcę, a w sytuacji, gdy termin ten nie został określony – do 60 dni od wydania opakowania,
 • z upływem terminu płatności, w przypadku:
  • dostaw i dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
  • stałej obsługi biurowej i prawnej,
  • usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • usług leasingu, najmu, dzierżawy bądź podobnych,
  • ochrony osób i mienia.

Na szczególną uwagę zasługuje również kwestia wystawienia faktury zanim zostanie dokonana sprzedaż czy wykonana usługa. Również w tej sytuacji ustawa o VAT narzuca określone ramy czasowe, mianowicie 60 dni przed dokonaniem sprzedaży towaru lub wykonaniem usługi bądź otrzymaniem części lub całości zapłaty przed sprzedażą.

Czym jest data sprzedaży?

Data sprzedaży, określana również mianem daty dokonania dostawy lub wykonania usługi, to dzień, w którym dokonano sprzedaży lub dostarczenia towaru bądź została wykonana usługa na rzecz kontrahenta. W sytuacji, gdy data sprzedaży pokrywa się z datą wystawienia faktury, nie trzeba jej zamieszczać na wystawianym dokumencie.

W inny sposób traktowana będzie data sprzedaży w sytuacji, gdy przedsiębiorca rozlicza się z kontrahentem na podstawie okresów rozliczeniowych (przynajmniej jeden w roku), wtedy to, za datę sprzedaży uznawany jest ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.

Skutki podatkowe

Z datami umieszczanymi na fakturze nierozerwalnie związany jest moment powstania obowiązku podatkowego.

I tak, od daty sprzedaży lub wykonania usługi zamieszczonej na fakturze, zależny jest termin rozliczenia zarówno VAT jak i PIT, gdyż właśnie w momencie dokonania sprzedaży towaru bądź wykonania usługi, jednak nie później niż data wystawienia faktury bądź uregulowania wynikającej z niej należności, powstaje obowiązek podatkowy.

Nieco inaczej termin powstawania obowiązku podatkowego wygląda w przypadku rozliczania się z kontrahentami na podstawie ustalonych okresów rozliczeniowych. W takiej sytuacji, za moment powstania obowiązku podatkowego uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego, odpowiadający dacie sprzedaży.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz