Czym są rejestry VAT?

Faktura unijna - Elisoft Blog

Aby poprawnie określić wysokość podatku należnego oraz naliczonego, podatnicy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji VAT. Wyróżnia się dwa rodzaje ewidencji – pełną i uproszczoną.

Ewidencja pełna - rodzaje rejestrów VAT

Ewidencję pełną prowadzą czynni podatnicy VAT. W jej skład wchodzą:

 • ewidencja sprzedaży (Rejestr sprzedaży VAT) – dzięki której możliwe jest obliczenie podatku należnego za dany okres rozliczeniowy,
 • ewidencja zakupów (Rejestr zakupów VAT) – umożliwiająca określenie podatku naliczonego, który podlega odliczeniu w danym okresie rozliczeniowym.

Wyżej wymienione rejestry VAT stanowią podstawę do prawidłowego przygotowania deklaracji podatkowej, informacji podsumowującej, a także Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

Ze względu na obowiązek przesyłania JPK_VAT drogą elektroniczną, ewidencja VAT również musi być prowadzona w formie elektronicznej.

Co powinien zawierać rejestr VAT?

Przepisy nie określają jednego wzoru rejestrów VAT, jednakże są w nich wyszczególnione wymagane elementy, które powinny zostać zawarte w ewidencji. Należą do nich:

 • przedmiot i podstawa opodatkowania,
 • kwota podatku należnego,
 • kwota podatku naliczonego obniżającego podatek należny,
 • korekty podatku należnego oraz naliczonego,
 • kwoty podlegające wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
 • inne dane wykorzystywane do identyfikacji określonych transakcji.

Jakich zakupów nie trzeba ewidencjonować?

Nie wszystkie wydatki muszą znaleźć się w rejestrze zakupów. Nie zamieszcza się w nim wydatków, które nie mają wpływu na wysokość ani na poprawność rozliczenia podatku od towarów i usług.

Do powyższych należą:

 • wydatki na zakupy zwolnione z opodatkowania,
 • wydatki związane z czynnościami nieopodatkowanymi,
 • wydatki, od których przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ewidencja uproszczona

Ewidencję uproszczoną prowadzą przedsiębiorcy korzystający z podmiotowego zwolnienia z VAT. Ewidencja ta, musi być prowadzona za każdy dzień, w celu ustalenia czy nie został przekroczony limit sprzedaży w wysokości 200 000 zł, uprawniający do zwolnienia z podatku. Zanim zostanie dokonana transakcja, którą limit zwolnienia zostanie przekroczony, podatnik zobowiązany jest do rejestracji i zmiany w czynnego podatnika VAT.

W przypadku przedmiotowego zwolnienia z VAT, czyli w sytuacji gdy podatnik wykonuje jedynie czynności zwolnione z VAT, nie prowadzi on ewidencji ani nie składa deklaracji.

Program Elisoft pudełko

Pobierz darmowy program do wystawiania faktur - ELISOFT Faktury

Pobierz teraz